Historie XDreamDancers Brno

We are the dancers, we create the dreams...XDream.

Počátky XDream Dancers vznikají od roku 2006 vedením kurzů společenských tanců, street dance, salsy v Brně a okolí. Dále vzrůstá poptávka po vystoupení vyvrcholená roku 2007 založením taneční skupiny XDream Dancers Brno. Skupina byla složená z tanečníků různých stylů - společenského tance, salsy, street dance, orientálních a břišních tanců, moderny. Oficiální existence XDream Dancers vzniká registrací v roce 2008. Od roku 2009 se XD specializuje na kurzy klasického taneční, netradiční latino (salsa, merengue, bachata,...), taneční styly ležící mezi latinsko-americkým a street dance stylem (zumba). Bývalí členové skupiny nyní působí i v dalších tanečních školách, nebo klubech. XDream dnes zůstává stále aktivní studio nabízející možnost relaxace (salsa, klasické taneční, taneční úkázky, ...) i aktivního odpočinku (zumba,pohybová průprava,...). Tanečnímu studiu se daří a nabídka kurzů se stále rozšiřuje.

2011-2012 jižní morava


Zobrazit místo XDream na větší mapě
LA_ja_iveta_vejir.gif, 229kB RaJstt.png, 145kB

Provozní řád lekcí (bezpečnost)

Práva: 45-60-90-120 minut cvičení/ tance (záleží na druhu lekce), konzultace s lektorem o správném provedení tanečních kroků a cvičení.

Povinnosti: neohrožovat sebe ani okolí, cvičení přizpůsobit svým možnostem a schopnostem, používat vhodnou obuv, maximálně napodobit lektora, který vzorově předvádí techniku cvičení a taneční kroky. Při hrubém porušení stanovených pravidel: okamžité vykázání z lekce bez nároku na vstupné, po opakovaném porušení zákaz vstupu na další lekce.

Všeobecné obchodní podmínky studia XDream (dále jen XD) - akce (např. dance fitness maraton /běžné lekce)

1. Tyto podmínky a pokyny jsou platné a závazné pro všechny akce studia XDream. 2. V případě zrušení Akce budou zákazníci informováni kde a jakým způsobem je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného. Standardně se vstupné vrací v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování, pojištění, …) se neposkytuje. 3. Právo změny programu, termínu a místa konání je vyhrazeno. Nejaktuálnější informace o změnách programu, termínu, místa atd. naleznete na www stránkách. Zákazník je povinen si vždy v den konání Akce prověřit, zda se Akce opravdu koná. 4. Do místa konání Akce není dovoleno vnášet zbraně, omamné látky nebo jiné předměty, které mohou být Pořadatelem označeny jako nebezpečné nebo na Akci zakázané. Právo osobní bezpečnostní kontroly je vyhrazeno. Pořadatel si vyhrazuje právo na Akci nevpustit osoby podnapilé, pod vlivem omamných látek nebo ohrožující pořádání Akce či bezpečnost jejích návštěvníků. 5. Do místa konání Akce je zakázáno nosit magnetofony, fotoaparáty, filmové kamery a videokamery. Pořizování audio a video záznamů je zakázáno! 6. Právo filmového, video a televizního záznamu akce je vyhrazeno. Návštěvník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady. 7. Vstupenka je platná pro jeden vstup. Permanentka je uzpůsobená pro vstupů více. 8. Vstupenky jsou ceniny chráněné ochrannými znaky. Padělání, kopírování a pozměňování vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona. Za platnost vstupenek zakoupených mimo autorizovaná prodejní místa se neručí. 9. XD neodpovídá za jednání/konání Pořadatele ani za Akci, pokud není pořadatelem přímo studio XD (např. při prodeji vstupenek na Akci jiného pořadatele). XD neodpovídá za škody na zdraví nebo majetku návštěvníků Akce. Návštěvník Akce je povinen respektovat pokyny Pořadatele a jím pověřených osob. 10. XD neodpovídá za žádné obtíže, ani škody způsobené neznalostí pravidel. Na běžných lekcích a akcích nejste pojištěni.

Aktualizace (verze 16-06-2015) vstoupí v platnost 1. srpna 2015. Pokud po 1. srpnu 2015 budete naše služby i nadále používat, znamená to, že souhlasíte s aktualizovanými podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, máte možnost přestat naše služby používat (např. již nenavštěvovat lekce). Pokud máte předplatné (nepřenosnou časovou permanentku), je možné po domluvě kurzovné vrátit (vstupová permanentka je přenosná). Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce, odpovídáte za využívání služeb studia XDream vaším dítětem nebo nezletilou osobou, a to včetně nákupů. Děkujeme vám, že používáte produkty a služby studia XDream.

Lidé - UKONČENÁ SPOLUPRÁCE

Ellen Kotoulková - již nespolupracujeme.

logo.gif logo.gif
logo.gif logo.gif
logo.gif logo.gif