Obchodní podmínky /Your terms and conditions of use

Pravidlo - zaslaní zboží na dobírku

Tato možnost je zvolena, pokud si objednané zboží přejete zaplatit hotově na pokladně kterékoliv lekce XDream po celé Jižní Moravě. Aktuální seznam zastoupení najdete na stránkách www.XDream.cz. Nebo v kanceláři studia XDream na adrese U pošty 9, Brno, 62500.

Pravidlo - platba bankovním převodem

Tato možnost je nejpohodlnější a nevíce vítaná. Vaše přihláška je regisrována koupí této položky v eshopu a je platná v okamžiku přijetí kurzovného na náš účet. Na kurzu se prokážete jakýmkoliv dokladem o zaplacení (sms/výpis/podrobnosti převodu). Administraci zajišťuje naše kancelář. Není nutné extra tisknout a vyplňovat přihlášku. Nemusíte nosit vytisknutý doklad o zaplacení kurzovného, stačí elektronická forma.

Pravidlo - platba šekem

Tato platba je podobná platbě s dobírkou. Šek je možné předat v kanceláři, nebo na kterékoliv hodině studia XDream.

 


            Přihláška je závazná, kurzovné se platí při registraci a nevrací se.

Hodiny zameškané vlastní vinou se nenahrazují.Zásady pro vrácení kurzovného:

 

  • Při nedodržení termínu. Za závazné sdělení termínu se nerozumí termín uvedený na propagačních materiálech včetně webových stránek. Zde se jedná pouze o informativní sdělení pravděpodobného zahájení kurzu.

 

  • Při zásadní změně poplatku. Zásadní změnou se rozumí zvýšení kurzovného více jak 30%.

 

  • Kurzovné vracíme v případě úmrtí, vážného onemocnění nebo přestěhování, které znemožňuje klientovi účast v kurzu. Kurzovné se vrací po odečtení zápisného a poplatku za absolvování části kurzu ode dne doručení doloženého výjimečného požadavku. Dokladem je míněno potvrzení lékaře o nemoci klienta, doklad o přestěhování atd.

 

  • Při vrácení kurzovného se vždy odečítá zápisné, které je uvedeno v ceníku kurzů pro jednotlivé období. 

 

  • Vrácenou částku vyplácíme poštou, a to do čtrnácti dní od doručení zcela kompletní žádosti o vrácení kurzovného. Tedy i s potřebnými doklady apod. 

 

  • Směrnice jsou vyvěšeny a na požádání jsou klientům k dispozici. Dále jsou tyto směrnice uveřejněny na webových stránkách. 

 

  • Žádost o vrácení kurzovného se podává písemně ideálně na předepsaném tiskopise, a to buď poštou nebo osobním předáním v naší kanceláři.

 

  • Žádost musí být podána před, nebo po zahájení kurzu, ne po jeho ukončení. 

 

  • Při nenaplnění kurzu dostatečným počtem zájemců (v počtu minimálně 10 osob) nemusí být otevřen. Při neuskutečnění zaplaceného kurzu se kurzovné vrací v plné míře.

 


 

Pravidlo - souhlas s podmínkami

Pokud budete naše služby používat, znamená to, že s uvdenými pravidly a podmínkami souhlasíte.


Pravidlo - odpovědnost

Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce, odpovídáte za využívání služeb studia XDream vaším dítětem nebo nezletilou osobou jak při nákupu tak dodržování podmínek a instrukcí.

Pravidlo - pojištění

Pojistné se na klienta nevztahuje.

Klient je povinen dodržovat bezpečnostní zásady a instrukce instruktora tak, aby neohrozil sebe ani své okolí. V případě hrubého porušení bezpečnosti si studio XDream vyhrazuje právo udělit pokutu a vykázat klienta z hodin bez náhrady. V případě poškození je nutné škodu uhradit.

Hlavní zásada bezpečnosti je tedy neohrožovat sebe ani okolí, cvičení přizpůsobit svým možnostem a schopnostem, dbát na instrukce trenéra, používat vhodnou obuv, maximálně napodobit lektora, který vzorově předvádí techniku cvičení / taneční kroky.

Při hrubém porušení stanovených pravidel: okamžité vykázání z lekce bez nároku na vstupné, po opakovaném porušení pokuta a zákaz vstupu na další lekce.


Pravidlo - akce / maraton / workshop

 1. Tyto podmínky a pokyny jsou platné a závazné pro všechny formy akcí studia XDream. 2. V případě zrušení Akce budou zákazníci informováni kde a jakým způsobem je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného. Standardně se vstupné vrací v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování, pojištění, …) se neposkytuje. 3. Právo změny programu, termínu a místa konání je vyhrazeno. Nejaktuálnější informace o změnách programu, termínu, místa atd. naleznete na www stránkách. Zákazník je povinen si vždy v den konání Akce prověřit, zda se Akce opravdu koná. 4. Do místa konání Akce není dovoleno vnášet zbraně, omamné látky nebo jiné předměty, které mohou být Pořadatelem označeny jako nebezpečné nebo na Akci zakázané. Právo osobní bezpečnostní kontroly je vyhrazeno. Pořadatel si vyhrazuje právo na Akci nevpustit osoby podnapilé, pod vlivem omamných látek nebo ohrožující pořádání Akce či bezpečnost jejích návštěvníků. 5. Do místa konání Akce je zakázáno nosit magnetofony, fotoaparáty, filmové kamery a videokamery. Pořizování audio a video záznamů je zakázáno! 6. Právo filmového, video a televizního záznamu akce je vyhrazeno. Návštěvník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady. 7. Vstupenka je platná pro jeden vstup. Permanentka je uzpůsobená pro vstupů více. 8. Vstupenky jsou ceniny chráněné ochrannými znaky. Padělání, kopírování a pozměňování vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona. Za platnost vstupenek zakoupených mimo autorizovaná prodejní místa se neručí. 9. XD neodpovídá za jednání/konání Pořadatele ani za Akci, pokud není pořadatelem přímo studio XD (např. při prodeji vstupenek na Akci jiného pořadatele). XD neodpovídá za škody na zdraví nebo majetku návštěvníků Akce. Návštěvník Akce je povinen respektovat pokyny Pořadatele a jím pověřených osob. 10. XD neodpovídá za žádné obtíže, ani škody způsobené neznalostí pravidel. Na běžných lekcích a akcích nejste pojištěni.

Pravidlo - záznam

Na aktivitách studia XDream není bez souhlasu pořadatelů dovoleno pořizovat klientem jakýkoliv záznam. Pořizování záznamů jinou než pověřenou osobou studia XDream je tedy zakázáno! Právo záznamu akce studiem XDream je vyhrazeno. Návštěvník / účastník akce zaznamenaný na dokument (foto/video/zvuk/ostatní) dává přijmutím podmínek nákupu souhlas s tím, že tento materiál / záznam může být dále upraven pro potřeby tanečního studia XDream nebo jakkoli jinak zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady. 

 

V rámci obchodních podmínek je nutné se seznámit i s Provozním řádem


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně